Analyserende artikel: En dybdegående guide til skriveteknikker og struktur

Af Rebecca Rasmussen 02-11-2023
Analyserende artikel: En dybdegående guide til skriveteknikker og struktur

I en verden fyldt med nyheder, meninger og forskning er det essentielt at have evnen til at sortere, evaluere og analysere informationen. En analyserende artikel er en skriftlig form, der beskæftiger sig med nøjagtig dette. Der skal en dybdegående tilgang til for at vurdere et emne og præsentere nøglepunkter, argumenter og synspunkter for at give læseren indsigt og forståelse.

I en analyserende artikel er målet at præsentere et velovervejet argument, der er solidt baseret på fakta og andre kilder. Forfatteren skal være i stand til at præsentere objektive synspunkter og afveje dem op mod hinanden for at drage en velbegrundet konklusion. Dette kræver forskning, kritisk tænkning og analytiske færdigheder, som forfatteren kan opbygge gennem erfaring og praksis. Læs med her og få en komplet guide til, hvordan man skriver en analyserende artikel. Har du brug for ekstra lektiehjælp i dansk, så står vi klar til at hjælpe dig hos GoTutor.

Når man skriver en analyserende artikel, er det vigtigt at følge en klar struktur, være opmærksom på relevante kilder og underbygge argumenterne med troværdig evidens. Det kan man gøre ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel. Ved at gøre dette kan man præsentere en balanceret og veldokumenteret analyse, der informerer og engagerer læseren i det valgte emne.Hvad er en analyserende artikel?

I den analyserende artikel fokuseres der på at undersøge et emne, tema eller problemstilling i dybden. Dette indebærer at belyse forskellige aspekter, synsvinkler og årsager til et givent fænomen. Formålet med en analyserende artikel er at give læseren et detaljeret overblik over emnet og dets kompleksitet.

En vigtig del af at skrive en analyserende artikel er at identificere og præsentere kilder, som giver indsigt i emnet. Dette kan omfatte:

 • Videnskabelige artikler

 • Rapporter

 • Bøger

 • Interviews med eksperter

 • Statistiske data

Det er også afgørende at tænke kritisk og vurdere hver enkelt kilde for at sikre, at de er relevante og troværdige. Det er vigtigt at nævne kilderne korrekt og angive dem i en kildeliste/litteraturliste.

Når man skriver en analyserende artikel, bør man undgå at præsentere sin egen mening eller tage stilling til emnet, men i stedet præsentere argumenter og synspunkter fra forskellige kilder og perspektiver. Dette gør det muligt for læseren selv at danne sin egen mening baseret på de præsenterede oplysninger.

For at opnå klarhed og forståelse i den analyserende artikel er det vigtigt at strukturere teksten godt. Det kan være hensigtsmæssigt at opdele teksten i afsnit, som fokuserer på forskellige aspekter af emnet. Artiklen skal derfor indeholde redegørelse, analyse og diskussion. En struktur kunne eksempelvis se sådan ud:

 • Redegørelse hvor emnet præsenteres og problemstillingen defineres.

 • Analyse hvor man analyserer årsager til problemet.

 • Diskussion om forskellige løsningsforslag.

 • Præsentation af data eller forskning der understøtter argumenterne.

 • Perspektivering som kan gøre din artikel relevant i et større billede.

Teksten bør være skrevet i et klart, neutralt og letforståeligt sprog for at opnå en høj grad af forståelse og troværdighed.

I denne type artikel er det også vigtigt at huske på at undgå overdrevne eller falske påstande, da dette kan skade artiklens troværdighed og mislede læseren. Derfor bør informationen kontrolleres og dobbelttjekkes, før den præsenteres i teksten. Hvis du skal skrive en analyserende artikel i dansk, vil der typisk være vedhæftet materiale, som du skal analysere. Dette materiale kan eksempelvis være: 

Skreven tekst:

 • En novelle

 • Et eller flere digte

 • Et kortere drama (enakter)

 • En avisartikel (fx reportage)

 • En tale

Levende billeder:

 • Dokumentarfilm

 • Nyhedsindslag

 • Reklame- og kampagnefilm

 • En eller flere valgvideoerSproglige virkemidler

Sproglige virkemidler er redskaber, som forfattere kan bruge til at skabe en bestemt stemning, tone og effekt i deres tekster. Disse redskaber kan variere fra simple til mere komplekse teknikker, og de kan anvendes i forskellige typer af skriftlige og mundtlige kommunikation.

En af de mest almindelige sproglige virkemidler er metaforer. Metaforer er en sammenligning mellem to ting, hvor en ting beskrives som om den var noget andet. For eksempel: “Hans blik var et sømblik.” Her beskriver forfatteren nogen, som om deres øjne var lavet af stål eller sømmer for at skabe en bestemt stemning.

Besjælingsmetaforer er også populære, hvor ikke-levende objekter eller begreber bliver tillagt menneskelige kvaliteter. Et eksempel kunne være: "Vinden hviskede sine hemmeligheder i nattens stilhed." Her tilskrives vinden menneskelige egenskaber som at hviske hemmeligheder.

Repetition er en anden teknik, der kan anvendes for at skabe en bestemt effekt. Når et ord eller en sætningskonstruktion gentages flere gange, kan det fremhæve et bestemt budskab eller tema. For eksempel: "Skal jeg have mad? Skal jeg have tøj? Skal jeg have hus?" Her gentages sætningskonstruktionen "Skal jeg have…" for at understrege hovedpersonens bekymringer og behov.

Alliteration er en teknik, hvor forfattere bruger gentagelse af samme begyndelseslyd eller bogstav i flere ord i en sætning. Dette skaber en interessant og ofte poetisk, musikalsk effekt. Et eksempel på alliteration er: "Peter plyndrede pærer på plænen."

Nedenfor er en tabel, der opsummerer nogle af de mest almindelige sproglige virkemidler og deres funktioner:

Sprogligt virkemiddel

Funktion

Metafor

Skabe billeder og sammenligninger

Besjælingsmetafor

Tillægge ikke-levende objekter menneskelige kvaliteter

Repetition

Fremhæve budskab eller tema

Alliteration

Skabe musikalitet og interesse


Sproglige virkemidler er effektive redskaber for at berige og forstærke tekster. Ved at anvende disse teknikker kan forfattere skabe mere engagerende og virkningsfulde analyserende artikler, der formidler budskabet på en indbydende måde.Artiklens opbygning

Når du skal skrive en analyserende artikel, er det altid godt at starte med at tænke over, hvilken fremstillingsform du skal benytte dig af. Dernæst er det en god idé at tænke over kompositionen i din artikel.

Her nogle trin, der kan hjælpe dig med at skrive en vellykket analyserende artikel:

Vælg et relevant emne:
Vælg et emne, der er interessant for dig og som er relevant for din målgruppe

For at opnå et fængende og interessant sprog kan du med fordel benytte dig af forskellige sproglige virkemidler og stilistiske virkemidler. Benyt dig også af appelformer til at gavne dine argumenter. Gør eventuelt dit sprog mere kreativt og interessant for læseren ved at bruge billedsprog og ordsprog.

Artikellayout:
Opbyg din artikel, så den er overskuelig. Layout betyder opsætning. Begrebet dækker over dét at arrangere tekst, billeder som eksempelvis pressefotos, illustrationer og andre grafiske virkemidler i aviser. 

En struktur kan se sådan ud:Indledning

I indledningen præsenteres emnet for den analyserende artikel, og hvorfor det er relevant at analysere det. Der gives en kort beskrivelse af, hvad læseren kan forvente at lære af denne artikel uden at afsløre for meget information.Hovedafsnit

Hovedafsnittet er opdelt i flere underafsnit. Disse underafsnit behandler forskellige aspekter af analysen og bidrager til en dybdegående forståelse af emnet. Hvert underafsnit bygger på det foregående og giver læseren et mere nuanceret billede af emnet.

 1. Underafsnit 1: Dette afsnit introducerer det første aspekt af analysen. Det er vigtigt at beskrive, hvordan dette aspekt er relevant for emnet, og hvorfor det er væsentligt for analysen som helhed.

 2. Underafsnit 2: I dette afsnit præsenteres det næste aspekt af analysen. Det skal forklares, hvordan dette aspekt er forbundet med det foregående og yderligere uddyber vores forståelse af emnet.

 3. Underafsnit 3: Det sidste underafsnit giver en afsluttende analyse, hvor de tidligere aspekter knyttes sammen for at danne en holistisk forståelse af emnet. Dette kan involvere identifikation af mønstre og tendenser samt eventuelle årsager og konsekvenser.

Aspekt

Relevans

Beskrivelse

Underafsnit 1

Høj relevans

Første aspekt

Underafsnit 2

Mellem relevans

Andet aspekt

Underafsnit 3

Lav relevans

Afsluttende aspektMange journalister bruger nyhedstrekanten, når de skal skrive artikler. Det kan du med fordel også benytte dig af.


Konklusion

I konklusionen opsummeres de vigtigste punkter fra analysen kort og præcist. Læseren får et overblik over, hvad de har lært gennem artiklen og eventuelt relevante forslag til yderligere forskning eller handlinger, der kan udføres på baggrund af analysen.Analyse og metode

Analysemetoden er et vigtigt aspekt af en analyserende artikel. Det hjælper med at forstå information og data på en struktureret måde. Der er forskellige analysemetoder, som man kan vælge afhængigt af emnet og formålet med artiklen.

En mulig analysemetode er kvalitativ analyse, hvor forskeren fokuserer på at forstå de subjektive meninger og holdninger hos informanterne. Dette involverer ofte indsamling af data gennem interviews, observationer og åbne spørgeskemaer. Forskeren analyserer derefter dataene ved at identificere mønstre og temaer, som kan hjælpe med at belyse problemstillingen.

En anden metode er kvantitativ analyse, der indebærer indsamling af data gennem lukkede spørgeskemaer, eksperimenter eller måling af variable. Dette giver mulighed for at analysere numeriske data ved hjælp af statistiske teknikker og præsentere fundene i en objektiv og præcis form.

Når man kombinerer både kvalitative og kvantitative metoder, kan man opnå en blandet metodetilgang. Denne tilgang giver forskeren mulighed for at udnytte fordelene ved begge metoder og opnå et bredere billede af problemstillingen.

Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle etiske overvejelser i forbindelse med analysemetoden. Det kan være spørgsmål om fortrolighed, samtykke fra informanter og beskyttelse af deres identitet. Forskeren skal overholde etiske retningslinjer for at sikre integriteten og kvaliteten af ​​undersøgelsen.

Afslutningsvis skal man nøje overveje valget af analysemetode i en analyserende artikel. Det er vigtigt at vurdere, hvilken metode der bedst passer til emnet, formålet med artiklen og at tage højde for etiske overvejelser undervejs. Dette vil føre til en velstruktureret og robust analyse, som giver et solidt grundlag for at drage konklusioner og fremsætte anbefalinger.Eksempler på analyserende artikler

Der findes mange forskellige typer af analyserende artikler, der varierer i metoder og formål. Nogle fælles elementer inden for denne genre inkluderer en grundig undersøgelse af et emne, præsentation af forskellige synspunkter og udforskning af årsager og konsekvenser.

Politisk analyse: Denne type artikel undersøger politiske beslutninger, partiers handlinger og deres indflydelse på samfundet. Eksempler på emner kan være et partis politik over for en bestemt udfordring eller en sammenligning af partiers politiske strategier.

Økonomisk analyse: Artikler inden for denne kategori analyserer økonomiske begivenheder og trends, for eksempel vækst, inflation eller ny finanspolitik. Formålet med sådanne artikler er ofte at vurdere konsekvenserne og ledelse af økonomiske politikker.

Medieanalyse: En medieanalyse fokuserer på mediernes rolle og indflydelse i samfundet. Artikler i denne genre undersøger for eksempel medieejerskab, nyhedsagendaer og medietrends i forhold til aktuelle begivenheder.

Litterær analyse: Denne type artikel har til formål at analysere et litterært værk, som f.eks. en roman, et digt eller en teaterforestilling. En litterær analyse undersøger aspekter som sprog, struktur, temaer og karakterudvikling.

Filmanalyse: Filmanalyse indebærer en nøje undersøgelse af filmens elementer, herunder plot, visuel stil, skuespil og tekniske aspekter, såsom lyd og cinematografi. Formålet med en filmanalyse kan være at udforske filmskabernes motiver, filmens kulturelle betydning og filmiske virkemidler.

Videnskabelig artikel: En videnskabelig artikel analyserer forskning inden for et specifikt videnskabsområde. Den inkluderer en beskrivelse af metoderne og resultaterne, samt en diskussion om betydningen og begrænsningerne af undersøgelsen.Fælles fejl i analyserende artikler

Analyserende artikler er designet til at undersøge og evaluere forskellige emner i dybden. En af de mest udbredte fejl, når man skriver en analyserende artikel, er manglen på fokus. Forfattere kan ofte blive distraheret af uvedkommende detaljer og derved miste hovedpointen i deres analyse.

Et andet problem er overgeneralisering, hvor en forfatter drager altomfattende konklusioner baseret på et begrænset datasæt. For at undgå dette skal forfatteren nøje overveje rækkevidden af deres argumenter og præsentere velbegrundede konklusioner baseret på den data, der foreligger.

Struktur og tekstflow er vigtige faktorer for en vellykket analyserende artikel. Det er afgørende at opdele og præsentere indholdet på en organiseret måde, så det er nemt for læseren at følge med i argumentationen. Her kan brugen af overskrifter, lister og tabeller være til stor hjælp for at fremhæve nøglepunkter og gøre teksten mere strømlinet.

En yderligere udfordring vedrører brugen af kilder og korrekt citation. Det er vigtigt at give præcise referencer til de data og forskning, som analyserne er baseret på. Ukorrekt eller manglende citation kan føre til anklager om plagiat og undergrave artiklens troværdighed.

Endelig er det vigtigt at undgå at bruge for meget fagterminologi eller komplekse begreber uden at give en klar forklaring. Dette kan gøre det svært for læseren at forstå artiklens hovedpointe og følge forfatterens analyseproces. Det er vigtigt at skrive i en klar og lettilgængelig stil, der er tilpasset publikummet for den analyserende artikel.Analyserende artikler - kort fortalt

En analyserende artikel er en tekst, der undersøger og evaluerer et emne eller et værk i dybden. Det kan være en bog, en film, et maleri eller en begivenhed. Formålet med denne type artikel er at give læseren en bedre forståelse af emnet ved at undersøge dets forskellige aspekter og belyse nuancer, som måske ikke er umiddelbart synlige ved første øjekast.

Når man skriver en analyserende artikel, er det vigtigt at have et klart fokus. For eksempel kan man vælge at analysere den symbolik i et maleri eller at undersøge politiske budskaber i en roman. Ved at have et afgrænset emne sikrer man, at analysen bliver klar og sammenhængende.

Strukturen af en analyserende artikel kan variere, men følger ofte en række overordnede retningslinjer. Først begynder man typisk med en introduktion, hvor emnet præsenteres og formålet med analysen forklares. Derefter kommer selve analysen, hvor forskellige aspekter af emnet undersøges. Det er her, forfatteren systematisk går gennem materialet og præsenterer de forskellige observationer samt tolkninger, der er blevet gjort.

I en analyserende artikel har troværdighed stor betydning. For at opnå dette er det vigtigt at undgå overdrevne eller usande påstande og i stedet præsentere velunderbyggede argumenter. Målet er at give læseren et grundigt og nuanceret indblik i emnet og fremstå som både kompetent og objektiv i sin analyse.

Således kan en analyserende artikel bidrage til en dybere og mere nuanceret forståelse af et givent emne – uanset om det drejer sig om litteratur, kunst, politik eller noget helt fjerde.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej jeg hedder Rebecca og jeg skriver artikler her på GoTutors hjemmeside. Til dagligt læser jeg en kandidat i sprogpyskologi, og jeg har en bachelor i kommunikation og psykologi. Jeg interesserer mig for strategisk formidling og psykologiske emner, og jeg håber at i kan få ny viden og gode råd fra mine indlæg!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Hovedsætninger og ledsætninger
Hovedsætninger og ledsætninger

Du har nok hørt om hovedsætninger og ledsætninger i danskundervisningen, sammen med grundled og udsa...

Cathrine Noer Hjorth 08-11-2022
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus
Kunsten at lege med sprog: Stilistiske Virkemidler i fokus

Er du stødt på begrebet stilistiske virkemidler, men er ikke helt sikker på, hvad det dækker over? I...

Vár Haraldsen 29-09-2023
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog
Forstå substantiver (navneord) i det danske sprog

Du kender allerede substantiver, for din hverdag er nemlig fyldt med dem! Du har måske en fodbold, e...

Elisabeth Lysholm Olsen 12-10-2022
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90