Redegørelse, analyse, diskussion

Af Caroline Dreyer 02-02-2022
Redegørelse, analyse, diskussion

Når du skal skrive en opgave, fx i samfundsfag eller et humanistisk fag, skal du være opmærksom på de såkaldte taksonomiske niveauer. Jo mere sikkert du bevæger dig gennem de taksonomiske niveauer i din undersøgelse af emnet, du har valgt, jo større er chancen for, at du får en god karakter for din opgave.

 

Taksonomiske niveauer i din opgave

De taksonomiske niveauer starter med det simple og bevæger sig mod det komplekse. De tre taksonomiske niveauer i en opgave er typisk:

 • Redegørelse, beskrivelse
 • Påvisning, undersøgelse, sammenligning - dvs. analyse
 • Diskussion og vurdering

 

Disse forskellige niveauer kan også anvendes, når du forbereder et mundtligt oplæg eller skal skrive en synopsis. Sørg for, at din fremstilling kommer omkring alle tre niveauer. Hvert niveau bygger på det foregående. På det højeste taksonomiske niveau finder du den afsluttende diskussion, hvor du skal besvare opgaveformuleringen ved at inddrage, hvad du har fundet og beskrevet i redegørelsen og analysen.

 

Redegørelse

Din redegørelse er din præsentation af din opgave. Et emne kan som regel ses fra forskellige synsvinkler. På baggrund af den problemstilling, du har valgt, skal du beskrive - gøre rede for - netop den vinkel, du har fokus på.

Kilder og kildehenvisninger

Opgavens redegørelse bygger på forskellige kilder, som sandsynligvis beskæftiger sig med forskellige dele af emnet. Det betyder, at selvom en redegørelse er en neutral genfortælling af det valgte kildemateriale, skal du være opmærksom på, at du hele tiden naturligt udvælger både materiale, detaljer og informationer, der er relevante og væsentlige i forhold til emnet og din problemformulering. Du vælger til og fra. Det er derfor vigtigt, at du har tydelige henvisninger til kilderne.

Vær opmærksom på, at du ikke skal redegøre for noget - medtage noget - du ikke gør brug af senere i din opgave.

Primær- og sekundærlitteratur

Der er forskellige former for litterært kildemateriale:

Den primære litteratur er den grundlæggende litteratur; den, du vil undersøge, analysere og diskutere, fx historiske kilder, data og originalmanuskripter.

Sekundærlitteratur er fx teoritekster og fagbøger, som du analyserer og fortolker primærlitteraturen ud fra.

Brug dit eget sprog

Selvom redegørelsen er en genfortælling af noget, andre har beskrevet, skal du ikke blot referere, du skal formulere dig i dit eget sprog og samle oplysningerne til et samlet hele. Din redegørelse er DIN præsentation og beskrivelse af din problemstilling, udvalgt, sammensat og formuleret af dig. Husk dog, at du ikke i redegørelsen skal komme med egne meninger eller holdninger.

 

Analyse

Næste afsnit i din opgave er analysen. Ved brug af den viden, du har indsamlet i redegørelsen, skal du nu undersøge, sammenligne, analysere og forklare. Det er altså her, du med brug af relevant teori, metoder og analyseredskaber skal arbejde selvstændigt med materialet, så du kan besvare din problemformulering.

Når du analyserer, skal du afdække eventuelle mønstre, påvise sammenhænge, ligheder og forskelle, forklare.

Kildekritisk analyse

Denne del af din opgave bør omfatte en kildekritisk analyse. Du skal altså forholde dig kritisk til kilderne, hvad enten der er tale om tekster, billeder eller fx videoer, og vurdere deres troværdighed. Du kan eksempelvis stille denne type af spørgsmål:

 • Hvem er afsenderen?
 • Hvad er afsenderens hensigt/formål?
 • Hvornår er en tekst skrevet?
 • Hvem er teksten skrevet til?
 • I hvilken kontekst er den skrevet?
 • Er afsenderen troværdig?
   

Historisk analyse

Hvis du laver opgave i historie, er det væsentligt, at du husker at forholde kilderne til deres kontekst. Det betyder, at du her er nødt til ikke blot at konstatere, at noget ifølge kilden fx skete, men også må i gang med en undersøgelse af konteksten - hvad er årsagerne til, at det skete kom til at se ud, som det gjorde? Går hændelsen fx imod den generelle tendens på senere tidspunkter? Det er meget væsentligt, at du sætter det ind i den historiske sammenhæng.

Diskussion

På højeste taksonomiske niveau finder du diskussionen. Diskussion, perspektivering, vurdering, konklusion ... Der er ikke en skarp afgrænsning mellem disse begreber. En god diskussion vil som regel komme omkring såvel perspektiverende som vurderende overvejelser.

Den røde tråd

I din diskussion skal du samle det, du er nået frem til i din analyse. Sørg for, at der i din fremstilling er en rød tråd mellem redegørelsen, analysen og diskussionen. Sørg også for, at der er en klar og tydelig struktur i din diskussion, så den er let for læseren at gå til.

I dette afsnit skal der altså diskuteres, vurderes og konkluderes - solidt forankret i de oplysninger og detaljer, du har beskrevet og analyseret dig frem til, naturligvis. Der er ikke tale om, at du skal komme med din egen mening og holdning. Når du argumenterer for og imod forskellige synspunkter, skal din argumentation være både fagligt og logisk opbygget, og den skal underbygges af elementer fra din analyse, herunder teori, ekspertudsagn mv. Undertiden kan det være nødvendigt at inddrage nye kilder, der kan underbygge synspunkter og argumenter.

Repræsentative kilder

Det er også her, du kan komme ind på andre aspekter af dit emne, hvis det er relevant, fx ved at inddrage nye kilder, og du kan kigge på, om dine valg er rimelige, og om kilderne er repræsentative. Ville du fx være nået frem til et andet resultat, hvis du havde udvalgt andet kildemateriale?

En tydelig konklusion er ikke altid mulig

Det er ikke altid muligt at komme med en endegyldig konklusion på problemformuleringen. Det må du i så fald redegøre for i diskussionen.

Nogle gange giver det mening at komme med delkonklusioner undervejs i en opgave. Disse konklusioner skal dog altid samles til en endelig og samlet konklusion til sidst.

Det større perspektiv

I perspektiveringen kan du desuden sætte dit emne ind i en større sammenhæng - sætte det i perspektiv, demonstrere og dokumentere, at du har opnået en forståelse for, hvordan emnet og problemstillingen placerer sig i en større sammenhæng.

Besvar din opgaveformulering

Endelig skal du altid huske at tjekke, om opgaven faktisk er en besvarelse af opgaveformulering!

Mød forfatteren:

Billede af

Caroline er ansat som elevkoordinator og tager derfor hånd om alle de forældre, børn og unge, der ringer ind og har brug for hjælp. Caroline er glad for at hjælpe hver og én, der kunne have brug for det, men hun finder det særligt tilfredsstillende, når hun kan hjælpe i mere komplekse situationer for fx tosprogede, ord...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Derfor er samarbejde en fordel
Derfor er samarbejde en fordel

Samarbejde kan på den ene side være noget af det mest givende, men også noget af det allermest...

Ruben Samuel Sørensen 29-03-2016
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!
Hjælp dit barn gennem læseferien med disse 3 tips!

Har du et barn, der netop holder læseferie? Måske det går lidt langsomt med læsningen. Måske er eksa...

Ruben Samuel Sørensen 07-06-2018
Læringsstile - hvad er det?
Læringsstile - hvad er det?

Vi er alle sammen forskellige. Det hører vi tit. Men det er ikke en selvfølge for os alle sammen, at...

Caroline Dreyer 29-12-2021
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90