Hvordan analyserer man en engelsk tekst?

Af Laura Norén 25-05-2023
Hvordan analyserer man en engelsk tekst?

Engelsk tekstanalyse er et stort område af engelskfaget, især på gymnasiet men hvordan analyserer man overhovedet en engelsk tekst? Hvad skal man sætte fokus på, når man analyserer engelske tekster og er der forskellige måder og metoder at trække på inde for engelsk tekstanalyse? Svaret er ja. Hvis du netop sidder og funderer over disse spørgsmål, så læs med i dette opslag og find ud af hvordan du kan analyserer engelske tekster. Det er nemlig ikke nok, bare at lave en dansk tekstanalyse som du oversætter til engelsk. Du skal kende de forskellige begreber og kategorier af analysemetoder, når du giver dig i kast med engelsk tekstanalyse. Nogle analysemetoder lægger nemlig vægt på indhold mens andre lægger vægt på grammatik pg sprogbrug - herunder brug af eksempelvis personlige pronominer på engelsk og verber på engelsk. Lad os nu kigge nærmere på tekstanalyse og så du ved hvordan du strukturerer dine engelske analyser, næste gang du sidder med en engelsk opgave. 


Hvad er engelsk tekstanalyse?

Vi har i et tidligere opslag set nærmere på genrer af tekster på engelsk. Disse genrer er gode at orientere sig i, når du skal analysere på engelsk. Din analysemetode er nemlig afhængig af, hvilken slags tekst du skal analysere, dette koncept kender du nok allerede til fra dansk analyse. Når du analyserer engelske tekster kan du ikke bare vælge frit hvilken analytisk metode du skal bruge, men tænke over om du eksempelvis har at gøre med prosa eller sagprosa tekster. Du skal også tænke over hvilket fag og tid, teksten er skrevet i så du vælger den korrekte analysemodel. Alt dette vil vi kigge nærmere på om lidt.


Hvilke analysemetoder findes der på engelsk?

Vi deler som sagt vores analysemetoder op efter hvorvidt det er prosa eller sagprosa tekster vi skal analysere, derfor er analysemetodernes også opdelt efter analysemetoder til prosa og analysemetoder til sagprosa. Prosa er et vidt begreb der egentlig indeholder mange undergenrer såsom essays, eventyr og biografier. Sagprosa er den slags tekster der er non-fiktive såsom nyhedsreportager, læserbreve og dokumentar. Lad os kigge på nogle af de hyppigt brugte analysemetoder der ligger henholdsvis under prosa og sagprosa.


Engelske analysemetoder til prosa

Som sagt ligger der mange forskellige genrer under prosa, de forskellige metoder der kan bruges til at analysere denne slags tekster er de følgende:

 • New Criticism

 • Contextual/Ideological analysis  

 • Biographical analysis

 • Structuralism

 • Postmodern


Engelske analysemetoder til sagprosa

Når du skal analysere de nonfiktive tekster der ligger under kategorien sagprosa skal du bruge nogle andre metoder, her er det de følgende man skelner mellem:

 • Communication analysis

 • Argumentation analysis

 • Discourse analysis 


Engelske analysemetoder til både prosa og sagprosa

Selvom vi skelner mellem prosa og sagprosa er der også nogle metoder du kan bruge til begge hovedgenrer, her er der tale om de følgende:

 • Text linguistic analysis

 • Sociolinguistic analysis  

Denne sidste kategori fungerer altså på tværs af genrer, men udover ved disse, er det vigtigt at du overvejer genren af den tekst du skal analysere, inden du giver dig i kast med at analysere. 


Hvad er New Criticism på engelsk?

New Criticism kaldes på dansk for den nykritiske analysemetode. Denne analysemetode er den vi hyppigst benytter os af i engelsk tekstanalyse. Denne metode lægger fokus på nærlæsning og fortolkning, du skal altså overveje hvordan komponenterne i teksten taler et sprog sammen og hvordan. Idéen bag metoden er at tekster kan opfattes som uafhængige af kontekst og verden udenfor teksten hvilket betyder at al information man skal bruge for at tolke, kan findes i tekstens forskellige lag.  I denne slags tekstanalyse skal du derfor have fokus på:

 • Genre

 • Fortæller - hvordan er kompositionen og synsvinklen i forhold til fortælleren?

 • Holdning og relationer - hvordan er forholdet mellem de forskellige karakterer? 

 • Temaer - hvilke temaer kan der anspores og hvad er budskabet? 

 • Sprog - ord og ordforbindelser

 • Billeder - er der metaforer og symbolik?

 • Konflikt - er der en konflikt og hvordan forløser den sig - konklusion?

 • Forholdet mellem sprogbrug og overordnet tema/genre og motiv for teksten.  

Du kan læse mere om denne mest brugte metode i vores opslag om nykritik på engelsk.


Hvad er contextual ideological analysis på engelsk?

Denne analysemetode kaldes på dansk socialhistorisk og ideologikritisk analysemetode. Denne metode bruger vi hvis en tekst skal stilles i relation til samfundet. Denne analyseform undersøger især hvordan en tekst forholder sig til den tids sociale forhold såsom klasseforskelle. Metoden bruges ved at besvare de følgende punkter:

 • Økonomi - hvad er den økonomiske tilstand i tiden teksten foregår i?

 • Normer - hvordan fremstilles de sociale og økonomiske normer i teksten?

 • Magt - hvem har magten i teksten - herunder også klasseforskelle

 • Opgør/oprør - skildrer teksten et form for opgør med eller oprør mod samfundsnormerne?  


Hvad er biographical analysis på engelsk? 

Denne analysemetode hedder på dansk biografisk analysemetode den omhandler, som navnet antyder, fokus på forfatteren. Når du bruger denne analysemetode skal du også gå uden om teksten og have viden omkring forfatteren dette gøres gennem hvad vi kalder sekundær litteratur eller på engelsk secondary literature. Når du bruger denne analysemetode skal du overveje de følgende spørgsmål:

 • Forfatterens liv - hvilke hændelser og værdier afspejler forfatterens eget liv?

 • Tematikken - hvad er forfatterens egen relation til de temaer der er i teksten?

 • Værkets oprindelse - hvordan er teksten blevet til på baggrund af forfatterens historie?


Hvad er structuralism på engelsk?

Analysemetoden structuralism kaldes på dansk for strukturalistisk analysemetode. Denne analysemetoder bruges blandt andet når vi analyserer eventyr. Her er fokus på systemer, karakterer og modsætninger. Når du bruger denne analysemetode skal du overveje de følgende spørgsmål:

 • Modsætningspar - hvilke ord/temaer står i modsætning til hinanden? Eksempelvis ung/gammel, liv/død

 • Aktantmodellen - hvilke karakterer og handlingsforløb udspiller sig i teksten?

 • Kontraktmodellen - hvordan forløber handlingen sig i forhold til hjemme-ude-hjemme strukturen?


Hvad er postmodern analysis på engelsk?

En postmoderne analysemetode har fokus på sproget. Til forskel for de foregående analysemetoder fokuserer den postmoderne analysemodel mindre på store tematikker og går i dybden med sprogets strukturering i stedet. Når du gør brug af denne analysemetode, skal du overveje de følgende spørgsmål:

 • Sprogbrug - hvordan kan sproget i teksten kategoriseret?

 • Symbolik - hvilke symboler kan findes i sproget?

 • Modsætningspar - hvilke modsætningspar kan findes i sprogbrugen?


Hvad er communication analysis på engelsk?

Communication analysis er det vi på dansk kalder for kommunikationsanalyse. Denne metode bruges blandt andet til nyhedsreportager og bruges til at analysere kommunikationssituationen. Når du bruger denne metode skal du overveje de følgende elementer af teksten:

 • Genre - hvad er genren?

 • Afsender/budskab - hvem er afsender pg hvad er deres budskab og intention med teksten?

 • Tid - hvornår er teksten skrevet,

 • Hvad har dette af betydning?

 • Medie - hvor er teksten udgivet og hvad har dette af betydning for afsenders troværdighed og modtagers tilgængelighed?


Hvad er argumentation analysis på engelsk?

Argumentation analysis kaldes på dansk for argumentationsanalyse. Denne form for analyse sætter fokus på vellykketheden af afsenderens argumentation, gennem sproglige virkemidler. Når du bruger denne analysemodel skal du have fokus på de følgende komponenter af teksten:

 • Påstand/claim - hvad er det argument der fremlægges.

 • Belæg/ground - grunden til at modtager bør tilslutte sig påstanden.

 • Hjemmel/warrant - det der gør belægget gyldigt - sammenhæng mellem påstand og belæg.

 • Rygdækning/backing - hvordan styrkes påstand eks. Gennem referencer til fakta

 • Gendrivelse/rebuttal - styrkelse af egne argumenter ved at belyse argumenter imod og fremhæve hvorfor påstand er korrekt.

 • Styrkemarkører/qualifiers - ord/sætninger der styrker argumentation eksempelvis without doubt/obviously/definitely.


Hvad er discourse analysis på engelsk?

Diskursanalyse eller discourse analysis kender du nok fra dansk. Denne type analyse har til formål at belyse hvordan sproget bruges til at forhandle identitet, status og verdenssyn. Vi benytter os oftest af denne analysemetode i forbindelse med medie opslag, reklamer og avisartikler. Her kigger vi på hvordan generelle meninger og temaer bliver sprogligt forhandlet pg fremsat. Når du gør brug af denne analysemetode skal du overveje følgende spørgsmål:

 • Dominerende diskurs - er der en dominerende diskurs i teksten?

 • Sproglige træk - hvilke sproglige træk er synlige og dominerende?

 • Identitetsmarkører - bruger teksten indforståede sandheder omkring verden?

 • Tid - hvornår er diskursen opstået pg ændres den gennem tiden?

 • Kamp - forhandles der social forståelse af begreber?

 • Magt - hvordan indgår diskurserne i den sociale verdens struktur? 


Hvad er text linguistic analysis på engelsk?

Denne form for analyse er den vi på dansk kalder tekstlingvistisk analyse. Denne form for analyse er tekstnær på den måde at den fokuserer på ord- og sprogvalg og kigger på hvordan teksten hænger sammen på baggrund af sproget og grammatikken. Her er fokus altså på sætningsstruktur, ordvalg og sammenhæng mellem de forskellige dele. Når du laver en tekstlingvistisk analyse skal du overveje de følgende elementer:

 • Ordvalg

 • Ordklasser

 • Tegnsætning

 • Pronominer

 • Kohærens

 • Sætningslængde  


Hvad er sociolinguistic analysis på engelsk?

Den sidste analysemetode vi skal beskæftige os med i dette opslag er den sociolingvistiske analysemetode. Denne analysemetode belyser gennem empirisk tekstmateriale de sociale elementer der ligger i sprogbrug. Her kigger vi altså på sammenhængen mellem socialisering, kultur og identitet gennem forskellig brug af sprog. Fokus kan eksempelvis være på brug af slang, kropssprog og ordforråd. Når du bruger denne analysemetode skal du fokusere på følgende elementer:

 • Social sammenhæng - er der sammenhænge mellem sprogbrug og social kontekst og status?

 • Etnisk sammenhæng - kan der findes sammenhæng mellem sprogbrug og etnicitet?

 • Generation - hvilke træk karakteriserer forskellige generationers sprogbrug, hvordan varierer det?

 • National-global - hvordan påvirkes sproget af globalisering og hvordan bruges sproget til at markere identitet? 

Mød forfatteren:

Billede af

Hej, mit navn er Laura, jeg er skribent hos GoTutor! Jeg har en Bachelor i kommunikation og psykologi, og så læser jeg nu en kandidat i sprogpsykologi, på KU. Jeg håber, at mine artikler kan hjælpe nogle af jer til, at få helt styr på de faglige termer og teorier, jeg præsenterer!

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

Berømte engelske citater
Berømte engelske citater

Der findes mange berømte engelske og mange af de berømte engelske citater kan genkendes af de fleste...

Ruben Samuel Sørensen 27-01-2023
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?
Hvordan bruger du uregelmæssige verber på engelsk (uregelmæssige udsagnsord)?

Uregelmæssige verber på engelsk (dvs. uregelmæssige  udsagnsord på engelsk) er måske noget du k...

Laura Norén 24-02-2023
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik
De mest almindelige engelske forkortelser - få det fulde overblik

Kender du forskellen mellem de engelske forkortelser i.e. og e.g.? Ved du, hvad der menes, når der b...

Cathrine Noer Hjorth 27-01-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90