SRP-emner - få inspiration og ideer til dit SRP-emne

Af Clara Van Vo 28-02-2023
SRP-emner - få inspiration og ideer til dit SRP-emne

Når det kommer til SRP-emner, kan det være svært at vælge. Selvom du måske har mange ideer, er det ikke nemt at vælge en problemformulering eller sætte den i relation til dit fag. Der er dog ingen grund til at give op! Du har sikkert en masse ideer gemt i dig, og nedenfor kan du finde inspiration og ideer til emner og fagkombinationer. GoTutor har samlet en lang række SRP-emner, overskrifter og problemformuleringer, som du kan bruge, når du skal finde det helt rigtige emne til din SRP.Vælg et SRP-emne

Når du skal vælge et SPR-emne, skal du huske på, at der er nogle bestemte krav, som gør at du ikke kan vælge frit mellem alle fag og dermed alle emner. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, når det kommer til SRP-emner. For at gøre det lettest for dig selv anbefaler vi, at du vælger et emne, som du synes er spændende. 

Du kan også overveje, hvor populært emnet er - det kan jo være sjovt at skrive om et nyt og anderledes emne, som censor ikke har læst om før. Det er dog vigtigt, at emnet er beskrevet nok til, at du kan finde materiale til at undersøge din problemformulering.Hvordan vælger man et fag til SRP?

Når du skal vælge fag til din SRP, er der nogle få krav. Din SRP er en tværfaglig opgave og skal derfor være en opgave i to fag. Èt fag skal være et studieretningsfag, og mindst ét af fagene skal være på A-niveau. Så hvis dit studieretningsfag er på A-niveau, behøver det andet fag, du vælger, ikke at være det.Hvordan vælger man et godt emne til SRP?

Det kan være svært at vælge et SRP-emne - både at finde på et, men også lægge sig fast på et emne, men det vigtigste er, at du synes emnet er spændende! Begynd i god tid, så du har ro på til at finde det rigtige SRP-emne. Et godt sted at finde inspiration er at tage på på biblioteket eller søge på nettet. På biblioteket er al information samlet, og der er endda en bibliotekar, som du kan spørge om hjælp til din informationssøgning. Det kan være en stor hjælp, at have en som kender gode systemer, og ved hvilke søgeord der er gode for at finde informationer om de forskellige SRP-emner.

Hvis du gerne vil have støtte og hjælp til at skrive din SRP, kan du få SRP-hjælp fra GoTutor og en underviser, som selv har skrevet SRP og dermed kan hjælpe dig godt på vej.Eksempler på SRP-emner

Nedenunder har vi fremlagt en masse forskellige forslag til fag-kombinationer og emner. Lad dig inspirere til emner bl.a. i fagene, biologi, fysik, kemi, matematik, samfundsfag, dansk, historie og engelsk. SRP-emner i biologi

Hvis du leder efter SRP-emner i biologi, kan det være godt at starte med lidt inspiration. Læs en række forslag til SRP-emner nedenfor. Vi præsenterer flere fagkombinationer med biologi, bl.a. dansk, psykologi, fysik og samfundsfag. Lad dig inspirere og lav din egen fagkombination

 

SRP i biologi og dansk

HIV-virus og behandlingsformer samt skønlitteraturens fremstilling af AIDS 

 • Her kan inddrages opbygning af HIV-virus og en forklaring af dens livscyklus som intracellulær parasit - herunder hvordan HIV-virus benytter CD4-receptoren i immunforsvaret til infektion i menneskekroppen. Derudover kan du komme ind på, hvilke typer medicin der bremser spredning af HIV-virus i kroppen. Dette kan sammenholdes med beskrivelsen af HIV og AIDS i skønlitteratur på baggrund af en selvvalgt novelle eller roman.

 

SRP i biologi og psykologi

Behandling af depression 

 • Nervesystemet og centralnervesystemet (CNS) forklares med fokus på synapser og transmitterstoffer, især de transmitterstoffer, der sættes i forbindelse med sindstilstanden depression. I psykologi kan der sættes fokus på en case-story om udviklingen af depression, og det kan forklares, hvorledes psykiske faktorer kan udløse en biologisk respons i form af depression.

 

SRP i biologi og fysik

Tjernobyl-katastrofen og skader på mennesker

 • Beskriv kernekraften, der holder atomkerner sammen, samt kernehenfald og uddyb til  RBMK-reaktoren og mekanismerne bag fission. Der kan lægges vægt på beskrivelse af den radioaktive strålings interaktion med levende væv - DNA i særdeleshed. Der kan uddybes med varige eftervirkninger gennem mutationer på DNA i meiosen.

 

SRP i biologi og samfundsfag

Genterapi som livsforlængende behandlingsform

 • Gennem beskrivelse af gensplejsning og genmanipulation beskrives genterapi som behandlingsform for genetiske sygdomme. Bl.a. kan cystisk fibrose uddybes, samt hvorfor og hvordan genterapi er velegnet til langvarig behandling af denne sygdom.  Dette perspektiveres i samfundsfag til den generelle befolkningsudvikling, hvor overbefolkning, fødsels- og dødsrater (lokalt og evt. globalt) undersøges i forhold til værdien af genterapien som livsforlængende behandling.

 

 

Ideer til SRP-emner i fysik

Der findes mange SRP-emner i fysik. Hvis du synes, faget er spændende, kan du dykke ned i de helt små detaljer, men fysik kan også bruges til at se det store billede. Fysik arbejder godt sammen med mange fag, her er matematik et oplagt valg, men metodemæssigt kan fysik arbejde på tværs med humanistiske såvel som andre naturfaglige fag. 

 

SRP i fysik og kemi

Raketter og fremtidens rumfart

 • Beskriv fysikken bag raketter, anvendelse af Newtons love og beregning af undvigelseshastigheden fra Jorden ved hjælp af klassisk mekanik. Beskriv desuden dimensioneringen af brændstofdyser i forhold til kraftmoment ved affyringen af raketten.  Brændstoffets kemiske sammensætning forklares, og reaktionsligninger med tilhørende beregninger af energiudvinding sammenholdes med rakettens anvendelse.

 

SRP i fysik og historie

Indflyvningsvinkler og de ukendte helte

 • Ud fra parameterfremstillingen af ellipseformede banebevægelser udregnes generelle udtryk for indflyvningsvinkler fra rummet til Jorden. Denne matematik sættes i historisk perspektiv til NASA’s ukendte helte, beskrevet i filmen “Hidden Figures”. Her kan fokus lægges på, hvordan synet på etnicitet og køn kunne begrænse indflydelse og berømthed hos NASA i 1960’erne.

 

 

SRP-emner i kemi

Når det kommer til inspiration til SRP-emner i kemi, er der masser at hente fra den virkelige verden. Metoderne i kemi arbejder godt sammen med næsten alle fag - nedenfor kan du finde nogle eksempler. 

 

SRP i kemi og historie 

Vietnamkrigen og Agent Orange

 • Undersøg bevæggrundene for USA’s brug af kemisk krigsførelse i Vietnamkrigen. Herunder den forhistorie, der ledte til beslutningen, samt hvorfor kommunismen var en trussel mod USA. Agent Orange beskrives som kemisk stof, herunder syntesevejen og kemiske kendetegn. Der kan perspektiveres til kemiske våben generelt og de forskellige biologiske virkningsmekanismer.

 

SRP i kemi og samfundsfag

Spildevandsanalyse med HPLC og anvendelse af plastik

 • Hvordan udledes ftalater til spildevandet, og hvordan kan de påvises ved HPLC. Evt. fokus på kemiske kendetegn ved ftalater, samt hvordan HPLC bruges til at identificere dem. Dette sammenholdes med anvendelse af plastik i et samfundsmæssigt perspektiv med fokus på forbrugsmønstre, tilgængelighed af ressourcer og økonomi

Antikonception og samfundssind

 • Beskriv kemiske præventionsmidler til både mænd og kvinder, hvor syntese af steroid-varianter beskrives. Der kan fokuseres på antikonception til kvinder, mænd eller begge dele. I samfundsfag undersøges udviklingen af seksualiseringen i samfundet gennem øget tilgængelighed af pornografisk indhold, sociale medier og samtidig manglende seksualundervisning i grundskolen.

 

SRP i kemi og bioteknologi

Fremstilling af paracetamol til hovedpinetabletter

 • Fremstil paracetamol ved kemisk syntese, og undersøg gennem kemisk analyse reaktionsproduktet. Beskriv desuden renhedsprocenter og udbytteprocenter. Herunder beskrives de reaktionsmekanismer, der ligger bag den kemiske syntese af paracetamol. Gennem beskrivelse af cellernes omdannelse af paracetamol bringes biokemien i spil. Her kan både akutte og langvarige skader beskrives.

 

 

Ideer til SRP-emner i matematik

Der er mange muligheder, når det kommer til SRP-emner i matematik. Matematik kan fungere både som et værktøj og som et teoretisk fag, det er derfor et rigtig godt SRP-fag. Læs en række forslag til SRP-emner i matematik nedenfor:

 

SRP i matematik og naturgeografi

Matematiske modeller og klimaforandringer

 • Undersøg, hvordan matematik kan bruges til at beskrive klimaforandringerne. Redegør for klimaforandringer og de naturgeografiske fænomener, de indebærer. Opstil en matematisk model, der beskriver et aspekt af klimaforandringerne, og diskuter, hvordan dette kan benyttes i virkeligheden.

 

SRP i matematik og mediefag

Sandsynlighed og kausalitet: Kan mennesket kende fremtiden?

 • Redegør for begreberne sandsynlighed og kausalitet, og lav en dramaturgisk analyse af en film eller serie, fx “Devs” (2020). Undersøg, hvilke matematiske teorier der benyttes, og hvordan disse portrætteres i serien. Diskuter, hvorvidt matematik vil kunne bruges til at forudsige fremtiden.

 

SRP i matematik og samfundsfag

Den økonomiske effekt af afskaffelsen af store bededag 

 • Redegør for de matematiske modeller, der kan bruges til at forudsige de økonomiske effekter, afskaffelsen af store bededag vil have. Beskriv desuden de samfundsøkonomiske argumenter, der er for denne afskaffelse. Diskuter og vurder konsekvenserne af den politiske beslutning.

 

 

Ideer til SRP-emner i samfundsfag

Det er en god ide at kigge på inspiration til SRP-emner i samfundsfag. Der er nemlig mange muligheder her. Nedenfor kan du se nogle eksempler herpå.

 

SRP i samfundsfag og matematik

Social mobilitet i Danmark

 • Her kan du undersøge udviklingen indenfor social mobilitet i Danmark. Udform en række matematiske modeller, og brug Bourdieus teorier til at forklare udviklingen. Du kan læse mere om social mobilitet.

 

SRP i samfundsfag og dansk

Inflation og sprogets påvirkning heraf

 • Redegør for begrebet inflation, og undersøg via diskursanalyse, hvorledes sproget hhv. påvirkes og påvirker inflation og samfundets syn herpå. Diskuter sprogets magt og evne til at påvirke samfundet.

 

SRP i samfundsfag og engelsk

Queer theory

 • Redegør for Judith Butlers “Queer Theory”, og undersøg den hegemoniske diskurs om køn i USA i dag. I denne undersøgelse kan der inddrages en engelskfaglig analyse af udvalgt litteratur. Diskuter desuden, hvilken retning synet på køn kan tage i fremtiden.

“Edward Snowden og overvågningsstaten” 

 • Her kan du fx inddrage Hal Koch, Robert Dahl og Alf Ross’ teorier om demokratiopfattelse og sammenligne disse med artikler og diskurser om Edward Snowden-sagen.

 

På GoTutors blog kan du finde meget mere inspiration til SRP-emner i samfundsfag. Der går vi yderligere i dybden med SRP i dette fag.

 

 

SRP-emner i dansk

Der er mange mulige SRP-emner indenfor danskfaget. Dansk går godt sammen med næsten alle andre fag. Læs en række forslag til SRP-emner nedenfor. 

 

SRP i dansk og samfundsfag

Sociale medier og kropsidealer

 • Redegør for sociale mediers tiltagende betydning. Inkluder evt. Giddens teorier. Lav en danskfaglig analyse af artikler eller et skønlitterært værk, der afspejler sociale medier. Diskuter sociale mediers betydning for det moderne menneskes kropssyn.

 

SRP i dansk og matematik

Den danske velfærdsstat og borgeren

 • Redegør for det danske selvbillede med fokus på velfærdsstat, og analysér taler og/eller et skønlitterært værk, fx Thomas Korsgaards “Hvis der skulle komme et menneske forbi”. Lav en matematisk analyse af det danske velfærdssystem, og sammenlign denne med den retoriske og litterære fremstilling heraf.

 

SRP i dansk og historie

Feminisme fra 1950’erne til i dag

 • Redegør for rødstrømpebevægelsen, og lav en kildekritisk analyse af en selvvalgt kilde. Lav en danskfaglig analyse af en tekst, fx “Feministisk selvforsvar” af Albrectsen og Boisen, og sammenlign og diskuter forskelle og udviklingen af det feministiske argument.

Grønland og den danske kolonisering

 • Lav en redegørelse for den danske kolonisering af Grønland i 1700-tallet, og lav en kildekritisk samt danskfaglig analyse af selvvalgt materiale. Diskuter koloniseringen af Grønland, og hvorvidt denne har gjort mere skade end godt.

 

SRP i dansk og biologi

Alkohols påvirkning af kroppen og litteraturens fremstilling alkoholmisbrug

 • Redegør for de biokemiske mekanismer bag nedbrydningen af alkohol og antabus. Inkluder omsætningsveje for ethanol til ethanal samt udvikling af skrumpelever. Analysér den skønlitterære fremstilling af alkoholmisbrug, fx via bogen “Hærværk” af Tom Kristensen.

 

SRP i dansk og mediefag

Kunstens fremstilling af alkoholkultur

 • Analysér kunstens fremstilling af alkohol. Lav fx en litterær analyse af Tom Kristensens “Hærværk”, og sammenlign denne med en dramaturgisk analyse af filmen “Druk”. Diskuter, hvilken påvirkning kunst, i forskellige former og omfang, kan have på samfundet og menneskets forhold til alkohol.

 

 

Ideer til SRP-emner i historie

Historie kan indgå i et samspil med alle fag og kan give et unikt perspektiv, som kan bruges i mange forskellige slags SRP’er. Du kan læse nogle forslag til emner nedenfor. 

 

SRP i historie og dansk

Grønland: Danmark som kolonimagt

 • Undersøg Danmark som kolonimagt og koloniseringens betydning for Grønland. Lav en litterær analyse af et selvvalgt grønlandsk værk, og sammenlign med historiske kilder til koloniseringen.

 

SRP i historie og religion

Heksejagt og dens betydning for religion i dag

 • Redegør for de omstændigheder, der førte til heksejagterne i 1600- og 1700-tallet. Lav en kildekritisk analyse af historiske kilder om heksejagt fra et selvvalgt land, og lav en religionssociologisk analyse af selvsamme. Diskuter de historiske og religionssociologiske konsekvenser, heksejagt har haft.

 

SRP i historie og engelsk

Hooliganismens udvikling: Fra politisk hærværk til superfans

 • Redegør for begrebets historie, fra dets oprindelse til i dag. Lav en kildekritisk analyse af en historisk kilde og sammenlign med engelsk litteratur eller film, fx filmen “Green Street Hooligans” (2005).

 

 

SRP-emner i engelsk

Hvis du overvejer at skrive SRP i engelsk, kan du finde inspiration til emner nedenfor. Engelsk kan være et bredt fag, at skrive SRP i, og åbner mange muligheder for dig, som synes engelsk historie eller amerikansk kultur er interessant.

 

SRP i engelsk og historie

Robin Hood: Fiktion eller virkelighed?

 • Lav en redegørelse for den historiske og litterære fremstillinger af Robin Hood. Analyser historiske og litterærer kilder om Robin Hood og diskuter forskellen på fremstillingerne.

 

SRP i engelsk og mediefag

“Where the Crawdads Sing” og et glemt USA

 • Redegør for subkulturen i den amerikanske marsk. Lav desuden en analyse af amerikanske artikler herom og en dramaturgisk analyse af filmen “Where the Crawdads Sing” (2022).

 

SRP i engelsk og samfundsfag

Den teknologiske udvikling og dens betydning for det engelske sprog

 • Redegør for samfundets teknologiske udvikling, og lav en engelskfaglig analyse af tekster. Undersøg, hvorvidt og i hvilken grad teknologien har påvirket det engelske sprog, og tilknyt samfundsfaglige teorier hertil.

 

 

SRP i engelsk og biologi

Abort og sprogets syn herpå

 • Redegør for abort som medicinsk indgreb og for fosterets udvikling. Lav en diskursanalyse af amerikanske taler og litteratur om abort, og diskuter, hvorvidt diskurserne er i overensstemmelse med naturvidenskaben bag.Inspiration til SRP

De emner som vi har præsenteret i denne artikel er ment som inspiration til SRP emner og fagkombinationer. Dine undervisere og vejlederne er til for at hjælpe dig på vej til at finde emne og materialer. Mange af de emner og fagkombinationer vi nævner her kan sagtens ændres eller have andet fokus, som passer dine interesser mere.

Mød forfatteren:

Billede af

Hej! Mit navn er Clara og jeg er skribent for GoTutor. Jeg læser kommunikation på journalisthøjskolen. Jeg har været en del af GoTutor siden starten af 2020, først som underviser, hvor jeg har hjulpet elever med bl.a. samfundsfag, matematik og sprogfag men også I de større skriftlige opgaver som SRP. Siden oktober 2020...

Søger du privat lektiehjælp?

 • GoTutor er Danmarks bedst anmeldte

 • Mange års erfaring og en del af Egmont

 • Trænede og uddannede undervisere

 • Fast lav pris og fair vilkår


Eller kontakt os på: info@gotutor.dk

Du vil måske også synes om

SRP emner i samfundsfag
SRP
SRP emner i samfundsfag

Hvis du har valgt at skrive SRP i samfundsfag, er der et hav af emner at tage fat i. Dog kan det i b...

Clara Van Vo 27-01-2023
Overvejer du at skrive SRP i dansk?
SRP
Overvejer du at skrive SRP i dansk?

Dette indlæg blev udgivet den 27. sep 2016 og omfatter regler der ikke længere er aktuelle for opgav...

Ruben Samuel Sørensen 27-09-2016
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP
SRP
Alt om SRP - den fulde guide til din SRP

SRP er den helt store opgave i gymnasiet, og i dette indlæg finder du alt om SRP - den fulde guide t...

Elisabeth Lysholm Olsen 18-12-2023
Lad os tale sammen

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på:

71 99 71 90